1. Jedynym Organizatorem warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń edukacyjnych, jest M&A GROUP PL Sp. z o. o.
 2. Prawo uczestniczenia w wydarzeniach mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem warsztatów dostępnym na stronie www.magroup.pl.
 3. Ilość uczestników w wydarzeniu jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w wydarzeniu. Organizator gwarantuje udział w danej grupie w wydarzeniu osobie, od której otrzymał formularz oraz pełną opłatę, o ile wpłynęła ona na konto Organizatora. W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto Organizatora. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma mailowo biuro@magroup.pl lub telefonicznie informacje czy zakwalifikował się na wydarzenie. Informacja o zakończeniu zapisów lub wyczerpaniu może zostać przez Organizatora opublikowana z opóźnieniem.
 4. Cennik wydarzenia zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba, że jest w wydarzeniu inna informacja.
 5. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto Organizatora oraz kolejność napływających zgłoszeń w przypadku zamknięcia grupy.
 6. Opłat można dokonywać przelewem na konto wskazane na stronie wydarzenia. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika, nazwą oraz terminem wydarzenia.
 7. Organizator ma prawo zakończyć zapisy do danego wydarzenia, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział w nich mają prawo do przeniesienia opłaty na inne wydarzenie w ramach M&A GROUP PL. Sp. z o.o. lub ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy.
 8. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych i merytorycznych wydarzeń.
 9. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części wydarzenia, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na wydarzenia mają prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy lub przenieść je na inny warsztat. W przypadku rezygnacji uczestnika po zamknięciu zapisów na wydarzenie, osobie rezygnującej nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 10. Faktury za udział w wydarzeniu będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury przed wydarzeniem mailem na adres biuro@magroup.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas wydarzenia.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na wydarzeniu.
 13. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania wydarzenia bez uzyskania zgody od Organizatora.
 14. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926. A także uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. adresu poczty elektronicznej w celu korzystania z usługi newsletter. Przyjmuje do wiadomości, iż niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny. Jestem świadom, że w każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do danych, w tym do ich zmiany, a także prawo cofnięcia niniejszej zgody, skutkujące usunięciem danych uczestnika przez administratora danych.
 15. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć, filmów z warsztatów i imprez okolicznościowych organizowanych przez M&A GROUP PL Sp. z o. o. i jego partnerów.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest M&A Group PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań (KRS 0000542862)
 2. M&A Group PL otrzymuje Dane Osobowe Użytkownika w wyniku wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej, złożenia zamówienia, zapisu do newslettera. M&A Group PL otrzymuje od Użytkownika następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. W przypadku firmy, Użytkownik jest dodatkowo proszony o podanie nazwy firmy, adresu firmy oraz numeru NIP firmy.
 3. M&A Group PL przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w celu realizacji zamówień (w tym m.in. informowanie o szczegółach wydarzenia, przesyłanie materiałów poszkoleniowych), prowadzenia statystyki i analizy biznesowej działalności, w celach marketingowych i Archiwizacji.
 4. Dane Osobowe Użytkownika są również przetwarzane przez Przewoźnika w celu dostarczenia przesyłki. Dane zgodnie z żądaniem Użytkownika są przekazywane do Przewoźnika. Wybór sposobu dostarczenia zamówienia jest jednocześnie zgodą na przekazywanie danych do firmy kurierskiej w celu realizacji przesyłki.
 5. M&A Group PL zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), w szczególności umożliwia Użytkownikowi stały wgląd do Danych Osobowych Użytkownika oraz ich uzupełnienie, poprawienie.
 6. Użytkownik ma prawo do żądania od M&A Group PL zaprzestania przetwarzania  Danych Osobowych Użytkownika w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Dane Osobowe Użytkownika (Kupującego) przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa i nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, które nie uczestniczą w realizacji Zamówienia. Danych Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane żądanie uprawnionego organu państwowego, na podstawie i w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa

Zmiana regulaminu

M&A Group PL  zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.